Pályázati kiírás az Albertirsa, Somogyi B. u. 84. szám alatti kerékpártároló üzemeltetésérePÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet az Albertirsa, Somogyi B. u. 84. sz. alatti kerékpártároló üzemeltetésére.

Az üzemeltetésbe adott ingatlan helyrajzi száma és megnevezése:
-    Albertirsa, 832/1 hrsz., kerékpártároló
A pályázat célja: a Kiíró olyan üzemeltetőt (a továbbiakban: Pályázó) keres, aki 2021. november 1. napjától 2023. december 31. napjáig, saját kockázatára, a biztonságos működéshez szükséges jogszabályok betartásával, egyéni vállalkozóként üzemelteti. A leendő üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kerékpártárolót folyamatos nyitvatartási időben üzemelteti.

Minimálisan megajánlani szükséges eszközbérleti díj összege: nettó 47.323 Ft+áfa/hó+rezsi költség

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.  szeptember 20. 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Iktató
(ügyfélfogadási időben)

Ajánlatok elbírálása: Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
Pályázattal kapcsolatos további információk: Városüzemeltetési Iroda, tel.: 53/570-068.

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

I.    PÁLYÁZAT TÁRGYA
Az Albertirsa, Somogyi B. u. 84. sz. alatti kerékpártároló üzemeltetése

1.     Az üzemeltetésre  kiírt ingatlan helyrajzi száma és megnevezése:
1.1     Albertirsa 832/1 hrsz.-ú ingatlan, megnevezése: kerékpártároló

II.    A TERÜLET RÖVID LEÍRÁSA.


1.1.    Ingatlan nyilvántartási adatok:
Helyrajzi száma: 832/1
Megnevezése: kivett közforgalmú vasút, torony
Területe: 411 m2
Tulajdonos: Magyar Állam
Bérlő: Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)
Terhek: tehermentes

1.2.
Közműellátottság:
az épület víz, villany, szennyvíz közművekkel ellátott.  
Általános leírás: 411 m2 burkolt terület.
Egyéb műszaki berendezés nincs.

III.    A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

1.    Pályázat kiírója: Albertirsa Város Önkormányzata, a továbbiakban: Kiíró

2.    A pályázat célja: a Kiíró olyan üzemeltetőt (a továbbiakban: Pályázó) keres, aki 2021. november 1. napjától 2023. december 31. napjáig, a folyamatos nyitva tartás biztosításával, a biztonságos működéshez szükséges jogszabályok betartásával, üzemelteti a területet.
3.    A kerékpármegőrző nyitva tartása: 0-24 óráig.
4.    Az eszközhasználat bérleti díja: 2021. évben mentességet biztosít a Kiíró, amely a rezsiköltség megfizetésére nem vonatkozik. 2022. és 2023. évben az eszközhasználati bérleti díj mértéke a megajánlott bérleti díj mindenkori inflációval növelt értéke. 
5.    Egyéb információ: az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján, a helyszínen megtekinthető. Időpont egyeztethető Kiss Tamás városüzemeltetési irodavezetővel (Albertirsa, Irsay K. u. 2. telefon: 53/570-068)
6.    Pályázat formája: nyílt.

7.    Minimálisan megajánlani szükséges eszközbérleti díj összege: 47.323 Ft+áfa /hó + rezsi költség.

8.    Pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 12.00 óra 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Tamás városüzemeltetési irodavezető nyújt, az 53/570-068-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-    a pályázatot postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban Albertirsa Város Önkormányzata címére (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kérjük beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Kerékpártároló üzemeltetés”

9.    A pályázatnak tartalmaznia kell:
-    a pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám),
-    ajánlatot az eszközbérlet díjára,
-    jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói engedélyt,
-    a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak elfogadására,
-    a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomása van arról, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül hasznosításra, ezért a birtokbaadást követően az ingatlan műszaki állapotával, adottságaival, illetve a közművezetékek, az ivóvíz nyomóvezeték, erőátviteli kábel elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelést nem támaszt.
-    A pályázó vállalja, hogy a szerződés megkötését követő 5 napon belül felelősségbiztosítást köt,

10.    A pályázatok elbírálása: a bírálatnál döntő szempont a vállalt eszközbérlet díj összege, mely a minimálisan meghatározott eszközbérleti díjnál alacsonyabb nem lehet.  A bérlő a kereskedelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő pályázók közül kerül kiválasztásra. Az ajánlatok elbírálására, az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára, Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 12/2009.(V.29.) számú rendelet 32. §. (1) bek. c) pontja alapján a Képviselő-testület jogosult. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

11.    A pályázat nyertese: az a pályázó, aki összességében, a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

12.     Eredményhirdetés: a döntésről minden pályázót 5 munkanapon belül írásban értesítjük.

13.    A szerződés tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a felek kölcsönös elégedettség esetén, pályázat kiírása nélkül további két évre meghosszabbítják a szerződést.

Albertirsa, 2021. 08. 31.


                                Fazekas László
                                  polgármester
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés